Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW)

sty 6, 15

Przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie w ramach  następujących działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Oferta Platformy startowej skierowana będzie do osób do 35. roku życia, w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję. Instrument zakłada etapowe działania:  W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie skierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy. Wsparcie to będzie obejmowało m.in.: dostęp do stanowiska pracy, opiekę w formie branżowego mentoringu (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe), coachingu (np. biznesowego, marketingowego, finansowego, technologicznego) i innych usług, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, w tym obejmujących testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego.

Następnie przedsiębiorstwa, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej Platformy startowej, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w makroregionie.

Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Wsparcie zostanie skierowane na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej. Przedmiotem wsparcia jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności m.in. związane z  uzyskaniem przez przedsiębiorstwa doradztwa w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizą rynku docelowego, przedstawieniem możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowaniem oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Przewiduje się również wsparcie udziału MŚP w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych, o ile stanowi to element niezbędny do realizacji opracowanej w ramach działania strategii. 

Działanie 1.3. Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych 

Adresatem wsparcia są MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Jego celem jest zwiększenie potencjału firm z Polski Wschodniej w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Wsparcie udzielane będzie w ramach dwóch poddziałań.

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Współpracujące ze sobą firmy będą mogły otrzymać dotację na projekty prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez MŚP. 

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

W ramach tego podziałania konsorcja MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Realizowane w tym zakresie projekty muszą mieć charakter innowacyjny.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Działanie poświęcone jest  kompleksowemu wsparciu w zakresie wykorzystania wzornictwa, obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej. W strategii sformułowany zostanie zakres działań koniecznych dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania oraz dostosowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmie związanych ze stosowaniem wzornictwa. Następnie, na podstawie przygotowanej strategii, przeprowadzony zostanie proces projektowania wzorniczego. Końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

 

 

Comments are closed.