Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

sty 6, 15

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą Przedsiębiorstw, będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Celem programu będzie znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej a także podniesieniem jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększeniem stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia. Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:

  • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
  • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Wsparcie adresowane będzie do: przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jednostek naukowych,  klastrów i instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe. Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań.

Comments are closed.