Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

sty 6, 15

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dotyczy gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego. Celem programu będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, sprzyjającej zachowaniu dziedzictwa kulturowego, spójności społecznej i terytorialnej oraz bardziej konkurencyjnej.  Najważniejszymi beneficjentami będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa). Wspierane będą następujące inwestycje:

1. PRIORYTET I – Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:

 • produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
 • poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.

2. PRIORYTET II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:

 • rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego przetwarzania);
 • ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych);
 • dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.

3. PRIORYTET III – Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej:

 • rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach;
 • niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny;
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

4. PRIORYTET IV  Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej:

 • poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, trasy wylotowe).

5. PRIORYTET V – Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:

 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej.

6. PRIORYTET VI – Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego:

 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, czy też szkół artystycznych.

7. PRIORYTET VII – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia:

 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem;
 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego, np. wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz lotniczego pogotowia ratunkowego.

8. PRIORYTET VIII – Pomoc techniczna:

 • pomoc techniczna dla instytucji realizujących program oraz największych beneficjentów.

Comments are closed.