Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

sty 5, 15

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane  będzie wsparcie na rzecz:

 • Tworzenia grup i organizacji producentów,
 • Modernizacji gospodarstw rolnych,
 • Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych,
 • Transferu wiedzy i innowacji,
 • Doradztwa rolniczego,
 • Systemów jakości,
 • Scalania gruntów,
 • Podstawowych usług i odnowy miejscowości na obszarach wiejskich,
 • Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów,
 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
 • Działań rolno – środowiskowo-klimatycznych,
 • Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • Wsparcia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
 • LEADER.

Jednak w PROW 2014-2020 pojawiają się nowe instrumenty wsparcia takie jak:

 • Współpraca – wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI (Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (Współpraca w ramach grup EPI). Pomoc w ramach tego działania dotyczy wyłącznie projektów o charakterze innowacyjnym.
 • Rolnictwo ekologiczne – w ramach którego udzielane będą płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne oraz płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego
 • Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000,
 • Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN (Obszary Szczególnie Narażone – tereny, na których należy ograniczyć przedostawanie się azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych),
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa,
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • Rozwój usług rolniczych.

Wybrane elementy PROW 2014-2020 mające na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarstw rolnych:

 • Wprowadzenie wsparcia inwestycyjnego dla rolników zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
 • Wprowadzenie działania ukierunkowanego na wsparcie inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.
 • Wprowadzenie wsparcia na wypadek wystąpienia klęsk związanych z chorobami zwierząt-możliwe przywrócenie potencjału produkcji w innym zakresie niż ten, którego dotyczyła klęska.
 • Wprowadzenie wsparcia na restrukturyzację niewielkiego gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
 • Wprowadzenie wsparcia dla rolników trwale przekazujących swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.
 • Kontynuacja wsparcia na rzecz budowy i modernizacji infrastruktury handlowej służącej tworzeniu miejsc, w których rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie.

Comments are closed.